Tứ bất tử là ai?

Tại Việt Nam có tứ bất tử như là:

  1. Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)
  2. Chữ Đồng Tử
  3. Tản Viên Sơn Thánh (còn gọi là Sơn Tinh)
  4. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (còn gọi là Công chúa Liễu Hạnh)