An Nam tứ đại khí gồm những gì?

An Nam hay Thiên Nam tứ đại khí

Là 4 báu vật thời Lý – Trần (TK 10 – TK 14), giai đoạn Phật giáo phát triển rực rỡ ở nước ta.

An Nam hay Thiên Nam tứ đại khí, bao gồm:

  1. Tháp Báo Thiên. (xây năm 1057)
  2. Chuông Quy Điền. (đúc năm 1080)
  3. Tượng chùa Quỳnh Lâm. (Lý – Nguyễn Minh Không; Trần – Pháp Loa, đúc năm 1327).
  4. Vạc Phổ Minh. (đúc năm 1262).