Từ vựng tiếng anh rau củ quả và khoai

Vegetable and vegetarian

Từ vựng các loại rau tiếng anh

 • Broccoli /ˈbrɑkəli/ : Bông cải xanh
 • Mustard green /ˈmʌstərd grin/ : cải bẹ xanh
 • Pickled mustard greens /ˈpɪkəld ˈmʌstərd grinz / : Dưa cải chua
  When the pickled mustard greens get too sour, Vietnamese people use it to make the fried rice, cook sour soup, or make fish stew.
 • Amaranths /ˈæməˌrænθs/ : Rau dền
 • Pennywort /pennywort/ : Rau má
 • Sprouting /ˈspraʊtɪŋ/ :  Rau mầm
 • Water spinach /ˈwɔtər ˈspɪnəʧ/ : Rau muống
 • Bok choy /bɑk ʧɔɪ/ : Rau cải chip
 • Nalta jute /nalta ʤut/ : Rau đay
 • Star gooseberry leaves /stɑr ˈgusˌbɛri livz/ : Rau bồ ngót
 • yu choy /ju ʧɔɪ/ : Rau cải ngọt

Từ vựng các loại khoai

 • Cassava /kə’sɑvə/: Khoai mì
 • sweet potato /ˈpɜrpəl swit pəˈteɪˌtoʊ/ : Khoai lang
 • Purple sweet potato : Khoai lang tím
 • Taro /ˈtɛroʊ/ : Khoai môn
 • Potato /pəˈteɪˌtoʊ/:Khoai tây
 • Purple yam /ˈpɜrpəl jæm/: Khoai mỡ

Tác giả: Sim Nguyễn (Xem bài viết)

Đam mê học hỏi và chia sẻ, những nội dung biên soạn và sưu tầm mang tính chất tham khảo và khách quan.