Kênh Nhà Lê là gì?

Kênh Nhà Lê vốn là đầm phá. Ông cha ta đã sử dụng hệ thống đầm phá liên hoàn này trong các cuộc chiến với Chiêm Thành. Qua quá trình phát triển của đồng bằng duyên hải, đầm phá bị bồi lấp dần. Để thông thương, các đời sau phải nạo vét.

Gọi là hệ thống đầm phá, nghĩa là trước đây dọc duyên hải, khi chưa là đồng bằng, mà là vũng vịnh, sau đó được bồi lấp dần.

Đi thuyền không được thì cha ông ta đào kinh để xuyên qua chỗ bị bồi lấp. Bị bồi lấp nữa, thì đào nữa,… và tiếp tục như thế.

Đồng bằng duyên hải Trung bộ ngăn cách với Đồng bằng sông Hồng qua dải Tam Điệp. Chỗ này không có đầm phá thì đi thuyền phải ra biển, đó là cửa Thần Phù, hay Đại Ác, Đại An là chỗ cửa sông Đáy là Lạch Trường.

Thời An Dương Vương, Diễn Châu còn là biển nên ông không chạy về phía Nam được nữa và phát hiện con gái mình nối giáo cho giặc nên mới chém đầu Mỵ Nương tại khu vực Đền Cuông.

Thảo luận giữa Kỳ Anh và Thầy Trương Hoàng Phương